Eşti aici

Acasă » Informatii

Vizualizeaza varianta in format PDF.

Aprobat in Consiliul de administratie
din data de 5.11.2013

 REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ

Anul şcolar 2013-2014

 

Întreaga activitate în şcoală va trebui să fie orientată spre îndeplinirea cerinţelor cuprinse în Articolul 3 din Legea Învăţământului:


Art. 3
,, Principiile care guverneaza invatamantul preuniversitar si superior, precum si invatarea pe tot parcursul vietii din Romania sunt:
a) principiul echitatii — in baza caruia accesul la invatare se realizeaza fara discriminare;
b) principiul calitatii — in baza caruia activitatile de invatamant se raporteaza la standarde de referinta si la bune practici nationale si internationale;
c) principiul relevantei — in baza caruia educatia raspunde nevoilor de dezvoltare personala si social-economice;
d) principiul eficientei — in baza caruia se urmareste obtinerea de rezultate educationale maxime, prin gestionarea resurselor existente;
e) principiul descentralizarii — in baza caruia deciziile principale se iau de catre actorii implicati direct in proces;
f) principiul raspunderii publice — in baza caruia unitatile si institutiile de invatamant raspund public de performantele lor;
g) principiul garantarii identitatii culturale a tuturor cetatenilor romani si dialogului intercultural;
h) principiul asumarii, promovarii si pastrarii identitatii nationale si a valorilor culturale ale poporului roman;
i) principiul recunoasterii si garantarii drepturilor persoanelor apartinand minoritatilor nationale, dreptul la pastrarea, la dezvoltarea si la exprimarea identitatii lor etnice, culturale, lingvistice si religioase;
j) principiul asigurarii egalitatii de sanse;
k) principiul autonomiei universitare;
l) principiul libertatii academice;
m) principiul transparentei — concretizat in asigurarea vizibilitatii totale a deciziei si a rezultatelor, prin comunicarea periodica si adecvata a acestora; n) principiul libertatii de gandire si al independentei fata de ideologii, dogme religioase si doctrine politice; o) principiul incluziunii sociale; p) principiul centrarii educatiei pe beneficiarii acesteia; q) principiul participarii si responsabilitatii parintilor; r) principiul promovarii educatiei pentru sanatate, inclusiv prin educatia fizica si prin practicarea activitatilor sportive; s) principiul organizarii invatamantului confesional potrivit cerintelor specifice fiecarui cult recunoscut; t) principiul fundamentarii deciziilor pe dialog si consultare; u) principiul respectarii dreptului la opinie al elevului/studentului ca beneficiar direct al sistemului de invatamant.”

Munca şi convieţuirea a câtorva sute de persoane în spaţiul restrâns al şcolii nu este posibilă decât într-o atmosferă de respect reciproc. Aceasta include şi necesitatea respectării stricte a unor reguli.
Prezentul regulament a fost întocmit de conducerea şcolii, discutat în Consiliul profesoral şi aprobat de Consiliul de administraţie. Documentul conţine doar reglementările suplimentare care nu sunt cuprinse în „Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar“, ce poate fi consultat în întregime la bibliotecă şi pe pagina web a MECTS (www.edu.ro, Învăţământ preuniversitar, Legislaţie).
Regulamentul şcolii noastre va fi discutat la începutul fiecărui an şcolar de către cadrele didactice,  iar elevii şi părinţii vor semna pentru luare la cunoştinţă.
Membrii Consiliului de administraţie vor depune eforturi, pentru ca toată baza materială a şcolii să poată fi folosită de elevi şi în folosul acestora. De asemenea, se vor strădui ca toate acţiunile tradiţionale complementare cursurilor şcolare să se desfăşoare în continuare, iar altele pot fi organizate la solicitarea elevilor.   

Art.1 Respectarea prezentului Regulament este obligatorie pentru director, personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar si nedidactic,elevi si parinti.
    Art.2 Regulile de disciplină şi obligaţiile reciproce ale întregului personal, precum şi ale elevilor şi părinţilor care compun prezentul Regulament sunt stabilite în vederea desfăşurării optime şi la standarde ridicate de calitate a procesului instructiv-educativ , precum şi a activităţilor conexe care se desfăşoară în cadrul şcolii. 
    Art.3 Prevederile prezentului Regulament se pot modifica  si/sau completa ulterior de cate ori este cazul,modificarile ulterioare vor fi aduse la cunostinta intregului personal si elevilor in termen de 3 zile de la efectuarea lor. 
    Art.4 Prevederile prezentului Regulament se aplică şi personalului angajat temporar,in cumul sau plata cu ora sau detasate in unitate.
    Art.5 Conducerea scolii va coordona negocierea actualului Regulament cu Consiliul de Administratie,Consiliul Profesoral si Consiliul Reprezentativ al Parintilor si prelucrarea sa de catre toti profesorii diriginti,invatatori,educatori, tuturor elevilor si parintilor pe baza de semnatura.Un exemplar din Regulament va exista la biblioteca scolii, vizierul cancelariei si vizierul elevilor si parintilor,  putand fi consultat de orice angajat al scolii si de parinti.
    Art.6 Invatamantul preuniversitar se organizeaza,potrivit legii,in unitatea noastra, in urmatoarele forme de invatamant de zi: prescolar,primar si gimnazial.
       
I  .Invatamantul prescolar este organizat astfel la nivelul Gradinitei:
a) Grupe cu program normal:

1- nivel  I, cuprinde copii cu varste intre 3-4 ani.            
1- nivel  II,cuprinde copii cu varste intre 5-6 ani,
b) Grupe cu  program prelungit :
 Trei  grupe -  1-mica, 1- mijlocie,1- mare.

 Art. 1.  Programul activităţilor în grădiniţă
Grădiniţă PN-doua schimburi- 8.00 -12.00, 13.00-17.00.
In perioada octombrie/martie,(ora de iarna) tura de dupa amiaza va functiona in intervalul  orar 12.30-16.30.
Grădiniţă PP- 6,00-18.00.
In intervalul orar 6.00-8.00 copiii vor fi primiti de ingrijitoarele de dimineata.  Primirea copiilor în grădiniţă se face max. până la ora 8.30. Copiii  de la PP care nu se prezintă până la această oră nu vor mai putea fi înscrişi pentru masă pe ziua respectivă.
Art. 2  Programul personalului :
a) personal didactic - tura I  orele  8 -13
- tura a II-a  orele 12.30 – 17.30
b) îngrijitoare - tura I orele  6- 14
- tura   II  orele 11-19.

Art. 3 Grupa se constituie respectand prevederile legale si cuprinde  20 copii; în situaţia solicitărilor ce depăşesc numărul de locuri, Consiliul de Administraţie, cu acordul cadrelor didactice educatoare, respectiv consiliul profesoral, poate stabili majorarea numărului de copii la grupă. De asemenea, în situaţia grupelor incluzive CA poate hotărâ diminuarea numărului de copii la grupă. In ambele situatii se solicita modificarile ISJ-ului.
Art.4 Inscrierea copiilor se face, în conformitate cu reglementările în vigoare ale Inspectoratului Şcolar , sau în situaţii deosebite, în timpul anului şcolar, in limita locurilor disponibile. La grupele de program prelungit, copiii sunt înscrişi doar dacă ambii părinţi lucrează sau aparţin familiilor monoparentale – având în vedere numărul crescut de solicitări din ultimii ani.

a) actele necesare inscrierii copiilor sunt:
1.cerere de inscriere- tip
2.adeverinta de la locul de muncă( pentru grupele cu program prelungit);
3.xerocopie dupa cerificatul de nastere al copilului
4.fisa medicala (şi analize) completata conform legislatiei in vigoare;
5.aviz epidemiologic.
6. copie după CI sau BI ale părinţilor
Art.5 Pentru asigurarea hranei copiilor aflaţi în grădiniţele cu program prelungit părinţii sau susţinătorii legali plătesc o contribuţie în limita prevederilor legale, contributie stabilita de ..8 lei... şi aprobată de Consiliul de administratie al ISJ;
Recalcularea contribuţiei lunare determinată de absenţa copilului din unitate (pentru hrana care se asigură copiilor în grupele cu orar prelungit), se face potrivit reglementarilor în vigoare, prin compensare.
a) pentru asigurarea hranei copiilor, parinţii au obigatia sa  plătească lunar contribuţia bănească, cel mai tarziu pana la data de 10 a lunii in curs.
-b) in caz de neplata contribuţiei in termen de două săptămani de la data stabilită, copilul nu mai este primit in grupa de program prelungit si este mutat la grupele cu program normal; 
c)Masa copiilor se serveşte în sala de mese, gustările în clase.
d)Este interzis educatoarelor, părinţilor, îngrijitoarelor să ofere copiilor mâncare în alte spaţii.
e) Materialele consumabile (hârtie igienică, şerveţele, prosoape de hârtie, săpun, apă, pahare u.i.) vor fi asigurate de părinţi conform planificărilor de la fiecare clasă. Pentru programul prelungit, la începutul fiecărei săptămâni educatoarele vor preda la oficiu 250-300 şerveţele, iar îngrijitoarelor 1 flacon săpun lichid – 0,5 l- şi 5 pachete de hârtie igienică. De asemenea, educatoarele vor asigura prosoapele de hârtie pentru baie la fiecare spălat.

 Art. 6 Scoaterea copilului din evidenţa grădiniţei se face în următoarele
situaţii:
• În caz de boala infectioasă cronică, cu recomandarea medicului.
• În cazul în care copilul absentează două săptămâni consecutiv, fără motivare.
Art.7    Comitetul de părinţi al grupei poate propune, în adunarea generală, o sumă prin care părinţii să contribuie la întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei sau a gradinitei prin asociaţia părinţilor;
Art.8 Contribuţia  nu este obligatorie. Informarea celor implicaţi cu privire la conţinutul acestui articol este obligatorie.
Art.9  Contribuţia se colectează şi se administrează numai de către comitetul de
părinţi, fără implicarea cadrelor didactice. Educatoarei îi este interzis să opereze cu aceste fonduri.
Art.10  Fondurile băneşti ale comitetului de părinţi se cheltuiesc la iniţiativa acestuia sau ca urmare a propunerii educatoarei  sau a directorului, însuşite de către comitet.
Art.11  Serviciul educatoarelor, turele, se stabilesc la începutul anului şcolar, în cadrul comisiei metodice a educatoarelor; orice modificare de program între ture  va fi anunţată responsabilului de catedră şi directorului şcolii; sunt permise max. 3 modificări anual în interes personal.
Art.12. Atât copiii cât şi întreg personalul grădiniţei- cadre didactice şi îngrijitoare- vor purta încălţăminte de interior pentru a menţine starea de igienă a claselor şi a  spaţiilor destinate copiilor.
Art. 13. Este intrezis accesul persoanelor străine în sălile de grupă. De asemenea, este interzis accesul părinţilor în sala de grupă în timpul activităţilor, fără anunţ prealabil.

I. 1.Drepturile si obligatiile preşcolarilor
Art.1 Orice persoana, indiferent de sex, rasa, nationalitate, care are varsta intre 3 si 6 ani, poate fi  înscrisa la Gradinita şi participa la activitatile organizate de aceasta , avand  calitatea de prescolar; în învatamântul preprimar calitatea de prescolar  se dobândeste în urma solicitarii scrise adresate de parinti sau tutori legali catre grădiniţă (unitatea şcolară)
  Art.2 . Drepturile copiilor:                                                                                                                                          

-a) toti copiii  inscrisi  la program prelungit primesc masa la cantina gradinitei , contracost .

-b) toti copiii  beneficiaza de asistenta psihopedagogica si medicala gratuita;

-c) toti copiii au dreptul sa participe la activitatile extrascolare si  la proiectele educationale organizate de unitatea de învatamânt;                                                                                  
Art. 3.Îndatoririle copiilor:
-a) copiii  trebuie sa aiba o comportare civilizata  atât în unitatea de învatamânt, cât si în afara ei.
b) copiii trebuie  sa pastreze curatenia în spatiile de învatamânt , grupuri sanitare, curtea de joc.
-c) copiii trebuie sa cunoasca si sa respecte regulamentul de ordine interioară şi , de asemenea:
1. regulile de circulatie si cele cu privire la apararea sanatatii;
2. reguli de prevenire  a incendiilor;
3. normele de protectie a mediului ;
Art. 4 Este interzis copiilor:
-a) sa deterioreze bunurile din patrimoniul unitatii de învatamânt;
Raspunderea pentru   respectarea  indatoririlor se afla in sarcina adultilor (educatori si parinti) conform legislatiei in vigoare.
Art. 5 Recompensarea preşcolarilor:                                                                                                                           -a) copiii care obtin rezultate remarcabile în activitatea scolara si extrascolara si se disting prin comportament corect şi participare la proiecte, concursuri pot primi urmatoarele recompense:


1.evidentiere în fata colegilor de grupa;
2.evidentiere, de catre director, în fata colegilor din şcoală;
3. premii, diplome;
b) se pot acorda premii copiilor care: 

1.s-au distins la una sau mai multe discipline, au obtinut performante la concursuri, festivaluri, expozitii si la alte activitati extrascolare desfasurate la nivel de unitate ,  local, judetean, national sau international;
2. s-au remarcat prin fapte de înalta tinuta morala si civica;
3.au avut, la nivelul grupei, cea mai buna frecventa pe parcursul anului scolar.
-c) unitatea de învatamânt si alti factori pot stimula activitatile de performanta ale copiilor la nivel local, national si international, prin acordarea  unor premii, diplome  din partea consiliului reprezentativ al parintilor, a agentilor economici, a fundatiilor  culturale, a comunitatii locale etc.

 

       II. Învăţământul primar este organizat la nivelul celor cinci clase:pregatitoare,  I , a II-a, a III-a si a IV-a. Activitatea şcolară se desfăşoară în cinci săli de clasă, special amenajate,începând cu ora 8 dimineata şi pâna la ora 12-13.
a. Desfasurarea cursurilor  se desfasoara dupa urmatorul program:

 • 8      - 8,45
 • 8,55 -  9,40
 • 10     – 10,45
 • 10,55 – 11,40
 • 11,50 – 12,35


   III .Învatământul gimnazial este organizat la nivelul celor patru clase: a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a. Activitatea şcolară se desfăşoară în patru săli de clasă, special amenajate,începând cu ora 12- 13 si pana la ora 19, dupa urmatorul program:

 • 12- 12,50
 • 13- 13,50
 • 14- 14,50
 • 15 – 15,50
 • 16 – 16,50
 • 17- 17,50
 • 18- 18,50

 

 

I. Exercitarea calităţii de elev

A. Comportamentul în şcoală

 • Statutul de elev  înseamnă implicit adoptarea unui comportament civilizat atât în şcoală, cât şi în afara acesteia. Prin sintagma „comportament civilizat” înţelegem:
  • Respectul manifestat constant faţă de colegi, profesori şi personalul auxiliar al şcolii.
  • Evitarea oricăror forme de violenţă şi agresivitate.
  • Rezolvarea conflictelor sau situaţiilor problematice prin dialog şi în conformitate cu regulamentele şcolare (arbitrarietatea dirigintelui, cadrului  didactic de serviciu, sau direcţiunii). Elevii şi părinţii acestora au dreptul la o discuţie într-un cadru adecvat (timp suficient, absenţa factorilor perturbatori) cu profesorul de specialitate, cu dirigintele sau directorul şcolii în decurs de o săptămână de la exprimarea dorinţei în acest sens.
  • Evitarea distrugerii bunurilor şcolii sau a celor personale si  ale colegilor.
  • Responsabilitatea în îndeplinirea sarcinilor şcolare asumate şi implicare în rezolvarea unor probleme/dorinţe sau nevoi, exprimate personal sau în numele clasei.
  • Adoptarea unei atitudini sincere şi oneste în orice situaţie, dar mai ales atunci când se produc incidente; falsa solidaritate se reduce, de fapt, la complicitate şi tăinuirea adevărului.
  • O formă concretă de manifestare a respectului şi de înţelegere a valorilor promovate de către şcoala noastră o reprezintă situaţia în care orele de studiu, indiferent de conţinuturile predate sau de profesorul de la catedră, se desfăşoară într-o atmosferă calmă şi liniştită.
 • In incinta şcolii elevii vor avea uniformă , formată din cămaşa( bluza) alba uni( fara imprimeuri) si pantalon lung/fusta pana la genunchi , negru/a( blug albastru). Uniforma va fi completata de o esarfa/cravata imprimata cu insemnul scolii. Aceasta va fi stabilita de catre comitetele de parinti si elevi si costurile vor fi suportate de fiecare elev in parte.  De asemenea ţinuta decentă a elevilor înseamnă  absenţa  accesoriilor care nu se pretează mediului şcolar şi a produselor de machiaj. Fetele vor avea parul prins , din considerente de igiena. Elevii care nu vin la cursuri in uniforma se vor supune regulamenului de ordine interioara.
 • Elevii sunt obligaţi să păstreze curăţenia şcolii, începând cu locul din clasă.

          Produsele lactate şi de panificaţie oferite prin programul  guvernamental vor fi folosite cu maximă responsabilitate. Elevii care folosesc produsele in alte scopuri nu le vor mai primi in ziua urmatoare , fiind redistribuite.

 • Se interzice consumul de alcool şi consumul produselor alimentare din care rezultă resturi greu de îndepărtat (gumă de mestecat, seminţe) în clădirea, în curtea şcolii şi în sala de sport. În situaţia în care elevii vor fi depistaţi consumând aceste produse, profesorii îi vor nota în caietul clasei.
 • Elevilor le este interzis să deţină şi să consume, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, droguri, băuturi alcoolice, bauturi energizante  şi ţigări, şi să participe la jocuri de noroc.
 • Elevii sunt obligaţi să păstreze toate bunurile şcolii, să folosească întregul patrimoniu cu grijă deosebită. Toate incidentele vor fi semnalate de către cei vinovaţi, diriginţilor.
  • Fixarea unor materiale cu bandă adezivă pe pereţi este strict interzisă. În cazul încălcării acestei prevederi, coordonatorul de proiect, respectiv dirigintele, răspunde de refacerea zugrăvelii.
  • Fiecare elev va prelua pe semnătură mobilierul din clasă masa şi scaunul , răspunzând astfel de păstrarea acestora .
  • În cazul stricăciunilor provocate din neatenţie sau reavoinţă, elevii vor suporta costurile reparaţiilor sau vor înlocui bunurile distruse. Dacă nu se cunosc vinovaţii, cheltuielile vor fi suportate de întreaga clasă.
 • Telefoanele mobile pot fi folosite de elevi în şcoală, în  afara orelor de curs, doar cu acordul scris al părinţilor şi al dirigintelui. Accesul este permis doar pentru convorbiri cu parintii/tutorii legali. În cazul pierderii/ furtului telefonului, întreaga responsabilitate este a părintelui care şi-a dat acordul folosirii acestuia în şcoală.
 •  La intrarea în sălile de curs, elevii au obligaţia să închidă telefoanele mobile şi să le păstreze în geantă. În timpul lucrărilor scrise, profesorul poate cere depunerea telefoanelor pe catedră. În cazul utilizării telefoanelor mobile, profesorii au obligaţia de a le preda în secretariat, acestea putând fi ridicate numai de către părinţi.  În cazul refuzului predării telefonului mobil, elevul va păstra telefonul, si va avea automat scaderea notei la purtare cu 2 puncte. Folosirea oricăror aparate de înregistrare audio sau video este permisă numai în scop didactic cu acordul explicit al profesorului.
 • Se interzice staţionarea în curtea şi clădirea şcolii in afara programului . Se interzice jocul cu bulgări de zăpadă în curtea şcolii, care poate provoca accidente .
 • Rezidurile vor fi aruncate în coşul de gunoi. Fiecare elev este responsabil la banca sa pentru pastrarea curateniei. In caz contrar , va fi sanctionat dupa regulile clasei.  Dupa ultima ora de curs, elevii de serviciu vor goli cosurile de gunoi.
 • În perioada martie - noiembrie, elevii de la gimnaziu vor petrece pauza în mod obligatoriu în curtea şcolii, exceptând zilele cu precipitaţii sau vânt puternic. Elevii nu vor părăsi curtea şcolii. .
 •  Accesul in curtea scolii se face dupa un program stabilit de consiliul de administratie. Se interzice patrunderea sau iesirea in/ din incinta scolii fara un motiv justificat/ bine motivat, in timpul cursurilor.Programul de acces in scoala , pe poarta secundara se face dupa urmatorul program :

 

 • 7-9 – acces liber
 • 9-11,30 – inchis
 • 11,30-13 – acces liber
 • 13-18- inchis

   B. Organizarea activităţii didactice

1.Elevii au obligaţia să frecventeze cursurile şi să participe la activităţile
şcolare, culturale şi administrative după programul stabilit de şcoală, într-o
ţinută decentă. Părinţii pot cere, verbal, diriginţilor învoirea copiilor pentru maxim o zi de curs / semestru; la solicitarea scrisă a părinţilor, diriginţii pot acorda învoiri pentru maxim 3 zile consecutive de curs, fără a depăşi însă totalul de 5 zile / semestru. Solicitările privind învoirile ce depăşesc 5 zile de curs / semestru pot fi acordate de director, în baza cererii părinţilor cu condiţia acordului în prealabil a dirigintelui.

 • Accesul în şcoală al elevilor de gimnaziu va fi permis doar cu 10 minute înaintea începerii orelor.
 • În timpul cursurilor, elevii nu vor părăsi sala de curs. Elevii, care părăsesc sala de curs din motive obiective, vor fi notaţi în caietul clasei. In cazul in care sunt identificati elevii iesiti de la ora, de catre paznic, acestia vor fi pusi sa presteze lucrari gospodaresti in incinta scolii.  
 • Dacă după 15 minute de la începerea orei profesorul nu a intrat la clasă, va fi anunţat profesorul de serviciu sau directorul  pentru a rezolva situaţia.
 • Elevii sunt obligaţi să informeze imediat profesorii asupra incidentelor (altercaţii, accidente etc.) din timpul programului scolar şi de la activităţile extraşcolare.
 • Profesorii vor arăta elevilor toate lucrările scrise corectate. Parintii au obligatia sa semneze lucrarile scrise de luare la cunostinta, la solicitarea profesorului. Toate lucrarile scrise vor fi pastrate in scoala, de fiecare diriginte, in portofoliul personal al elevului. Părinţii pot consulta lucrările semestriale ( tezele)  în prezenţa profesorului.

C. Recompensarea elevilor

1.  elevii  care obtin rezultate remarcabile în activitatea scolara si extrascolara si se disting prin comportament corect şi participare la proiecte, concursuri pot primi urmatoarele recompense:
1.evidentiere în fata colegilor de clasa ;
2.evidentiere, de catre director, în fata colegilor din şcoală;
3. premii, diplome;

 • La sfârşitul anului şcolar, elevii fruntaşi vor primi diplome şi premii .Se vor acorda premiile I, II şi III elevilor cu cele mai mari medii din clasă, indiferent de media obţinută. Toţi elevii cu medii de cel puţin 8,50 vor primi diplome cu specificaţia „menţiune”. Nu se vor acorda premii şi diplome(pentru activitatile extrascolare) elevilor care au absentat  nemotivat mai mult de 80 de ore în anul şcolar respectiv sau au avut abateri disciplinare.

3 .  se pot acorda premii copiilor care:                                                                                                           a.s-au distins la una sau mai multe discipline, au obtinut performante la concursuri, festivaluri, expozitii si la alte activitati extrascolare desfasurate la nivel de unitate ,  local, judetean, national sau international;
b. s-au remarcat prin fapte de înalta tinuta morala si civica;
c.au avut, la nivelul clasei, cea mai buna frecventa pe parcursul anului scolar.
4 .  unitatea de învatamânt si alti factori pot stimula activitatile de performanta ale copiilor la nivel local, national si international, prin acordarea  unor premii, diplome  din partea consiliului reprezentativ al parintilor, a agentilor economici, a fundatiilor  culturale, a comunitatii locale etc.

 

D. Abateri disciplinare

 • Nota la purtare se stabileşte de diriginte după consultarea celorlalţi profesori ai clasei, în funcţie de comportarea generală a elevului în şcoală şi în afara ei, precum şi de atitudinea faţă de învăţătură. Notele sub 7 se aprobă în Consiliul profesoral. Elevii cu media 5 la purtare sunt declaraţi repetenţi. Stabilirea notei la purtare în funcţie de absenţele nemotivate se va face în felul următor : - Art. 131 din „Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar“: la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru sau la 10 % din absenţe nejustificate din numărul total de ore pe semestru la o disciplină, nota va fi scăzută cu un punct.
 • Motivarea absentelor in baza unui certificat medical vor fi realizate daca acesta este adus la diriginte in termen de 5 zile dupa revenirea elevului la cursuri.
 • Când există suspiciuni, bazate pe motive serioase, că un certificat medical a fost obţinut prin fraudă, acesta nu va fi luat în considerare. Se va analiza cazul în Consiliul de administraţie.
 • Situaţia elevilor cu îmbolnăviri frecvente va fi discutată cu părinţii acestora şi conducerea şcolii. Diriginţii pot cere anunţarea telefonică a cazurilor de îmbolnăvire a elevilor  la secretariat sau telefonul personal.
 • Absenţele elevilor care pleacă de la şcoală în timpul programului sunt considerate în mod automat nemotivate, dacă elevul înainte de plecare n-a obţinut acordul dirigintelui (în absenţa acestuia a directorului) şi a profesorilor care au anunţat lucrări scrise pentru ziua respectivă, in urma depunerii unei cereri scrise.
 • În cazul în care un elev are 5 întârzieri în cadrul orelor de curs, toate celelalte intarzieri nu se vor mai motiva, considerandu-se absenta nemotivata.
 • Elevii care în timpul cursurilor sunt depistaţi pe stradă vor fi sancţionaţi cu mustrare în faţa clasei însoţită de scăderea notei la purtare cu un punct (chiar dacă au scutire pentru ziua respectivă), întrucât aduc prejudicii imaginii şcolii.
 • În cazul unor încălcări repetate ale Regulamentului de ordine interioară, a întârzierii predării unor materiale solicitate cu mai mult de o săptămână, profesorii pot solicita contactarea părinţilor prin intermediul telefonului mobil al elevilor.
 • Elevii care manifesta un comportament inadecvat (scuipand, injurand, lovind) se vor supune sanctiunilor prevazute de regulamentul in vigoare: mustrare verbala, mustrare scrisa,eliminarea de la cursuri( la domiciliu, cu supravegherea  parintilor, tutorilor sau munca in folosul scolii si amenda stabilita de Asociatia parintilor- 50 lei/zi )  si  scaderea notei la purtare.
 •  Eliminarea de la cursuri va fi suplimentata cu realizarea unui portofoliu, pe o tema aleasa de un profesor, in afara temelor obligatorii din zilele respective.
 •  

Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele:

 • observaţia individuală;
 • mustrare în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului clasei/consiliului profesoral;
 • mustrare scrisă;
 • retragerea temporară sau definitivă a bursei( daca e cazul)
 • eliminarea de la cursuri intre 3 si 5 zile .
 • mutarea disciplinara la o alta scoala .

 

Abaterea

Sancţiunea pentru prima abatere

Sancţiunea pentru abatere repetată

Nerespectarea ţinutei

Mustrare în faţa colectivului clasei şi anunţarea părinţilor

La 5 abateri nota scazuta la purtare cu un punct.

Întârziere la oră

Mustrare în faţa
colectivului clasei

Absenţă în catalog . Daca intarzie mai mult de 5 min nu se motiveaza absenta. In caz contrar, abs se motiveaza cu mentiunea ,,intarziat” -,,I” . Daca in catalog apar mai mult de 5 intarzieri, se contacteaza parintii si nu se mai accepta motivarea altor intarzieri., fiind considerate absente.

Absenţă nemotivată la oră

Absenţă în catalog

La fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10%  absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină  nota la purtare va fi scăzută cu un punct .

Copiat

Nota 1 la lucrare la disciplina respectivă

Nota 1 la fiecare încercare

 

Furtul din avutul şcolii sau de la colegi

Convocarea parintilor.
Restituirea obiectului furat sau plata contravalorii acestuia şi scăderea notei la putare cu 2 p.

 Anuntarea Politiei de proximitate.
Convocarea parintilor.
Scăderea notei la putare cu  4 puncte.

Deteriorarea bazei didactico-materiale sau a manualelor primite gratuit

Convocarea
părinţilor.
Evaluarea
daunelor şi plata tuturor  lucrărilor necesare reparaţiilor sau plata cheltuielilor pentru înlocuirea bunurilor deteriorate. În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, a clasei/claselor.

Convocarea părinţilor.
Evaluarea daunelor şi plata tuturor  lucrărilor necesare reparaţiilor sau plata cheltuielilor pentru înlocuirea bunurilor deteriorate.
Scăderea notei la purtare cu 2 puncte.

Aducerea şi difuzarea unor materiale care, prin conţinutul
lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa.

 • Introducerea şi

consumul de băuturi alcoolice.

 • Participare la

jocuri de noroc.

Convocarea părinţilor
Mustrare scrisă

Scăderea notei la purtare cu 2-4 puncte

Fumat în şcoală sau în perimetrul şcolii

Convocarea părinţilor
Mustrare verbala.
Scăderea notei la purtare cu 1 punct.

Convocarea părinţilor
Scăderea notei la purtare cu 2 puncte.
Amenda stabilita de Asociatia parintilor. – 40 lei.
In cazul in care elevii care fumeaza sunt depistati de inspectorii DSP , in incinta scolii, amenda data unitatii scolare, va fi platita integral de parinti.

Introducerea/folosirea în şcoală sau în perimetrul şcolii a oricărui tip de armă albă, materiale pornografice  sau instrumente care prin acţiunea lor pot afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor sau personalului şcolii

Convocarea părinţilor
Anunţarea Poliţiei
Mustrare scrisă
Scăderea notei la purtare cu 3 puncte

Convocarea părinţilor
Anunţarea Poliţiei
Scăderea notei la purtare la 4.

Aruncarea obiectelor pe fereastră

Convocarea părinţilor
Mustrare verbala
Scăderea notei la purtare cu 1 punct

Convocarea părinţilor
Scăderea notei la purtare cu 2-3 puncte.

Utilizarea în şcoală, în ora de curs,  a camerelor video, a aparatelor foto sau a  aparatelor foto incluse în telefonul mobil, a convorbirilor telefonice

Confiscarea aparatelor şi predarea acestora părinţilor- cu amenda 20 lei

Confiscarea aparatului.
Convocarea părinţilor.
Restituirea aparatului se face dupa plata unei amenzi stabilita de Asociatia Parintilor.- 40 lei
Scăderea notei la purtare cu 2 puncte.

Lansarea de  anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozive în incinta şi perimetrul scolii.

Convocarea părinţilor
Anuntarea Politiei.
Scăderea notei la purtare cu 2 puncte

Convocarea părinţilor
Anuntarea Politiei.
Scăderea notei la purtare cu 4 puncte.

* Folosirea limbajului şi gesturilor vulgare, fata de personalul scolii si elevi

Mustrare în faţa clasei

Mustrare scrisă
Convocarea părinţilor si plata unei amenzi stabilita de Asociatia Parintilor.- 100 lei
Scăderea notei la purtare cu 3 puncte
Eliminarea de la cursuri 3-5 zile, insotita de amenda -50lei/zi .

Deranjarea orei de curs

Observaţia individuală
Convocarea parintilor

Discutarea în Consiliul profesorilor clasei
Convocarea parintilor si plata unei amenzi stabilita de Asociatia parintilor – 100 lei
Scăderea notei la purtare cu 2 puncte

Patrunderea/iesirea in/din incinta scolii in timpul cursurilor

Observatie individuala

Convocarea parintilor.
Plata unei amenzi stabilita de Asociatia Parintilor.- 50 lei

Amenzile vor fi platite in termen de 10 zile, pe baza de chitanta de la Asociatia parintilor.   La  plata in 48 de ore se reduce amenda cu 50% . Intarzierea aduce penalitati de 10 % pe zi.
Parintii care nu raspund solicitarii cadrelor didactice, pentru prezentarea la scoala, in cazul unei abateri savarsite de elevi, sunt sanctionati cu amenda stabilita de Asociatia parintilor- 30 lei.
Plata amenzii de catre parinti nu exonereaza elevul de scaderea notei la purtare.

Pentru reducerea sanctiunilor( scaderea notei la purtare )  la jumatate,  elevii vor presta servicii in folosul scolii si isi vor imbunatatii comportamentul : curatenie in curtea scolii, golirea cosurilor de gunoi de la toate clasele , curatenie in sala de sport, ( in afara orelor de curs- pauze , pauza mare, inainte sau dupa ore) etc. ,  cu instiintarea parintilor.
Ex:

 • 1 punct redus : o saptamana golit cosurile de gunoi din clase
 • 2 puncte reduse: 2 saptamani curatenie in curtea scolii si golit cosurile de gunoi

Elevii sanctionati vor fi ,,evidentiati” in cadrul careului cu elevii si cadrele didactice ale scolii.

E. Activităţi extracurriculare si extrascolare

 • Activităţile extracurriculare se bazează pe convingerea colectivului didactic al şcolii că cerinţele Art. 3 din Legea învăţământului (vezi pag. 1 din acest regulament) nu pot fi îndeplinite doar prin lecţii de ţinută, conform planurilor curriculare care se desfăşoară în clasă, laboratoare sau în sala de sport.
 • Elevii au accesul liber in cadrul activitatilor extracurriculare , cu acceptul cadrului didactic.
 • Activitatile extrascolare care necesita deplasarea elevilor si contributie financiara , se realizeaza cu acordul scris al parintilor.
 • Orice activitate extrascolara si extracurriculara neautorizată este strict interzisă.
 • Elevii care au abateri disciplinare repetate , nu sunt inscrisi in cadrul activitatilor extrascolare timp de 3 luni, de la inregistrarea abaterii.

 

II. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PERSONALULUI

Indiferent de categoria socio-profesională pe care o reprezintă, oricare angajat
al scolii  are datoria și obligația de a respecta normele privind asigurarea
securității vieții, sănătații și integrității copilului, în perioada în care acesta se află în unitate. In cazul prescolarilor, nici un copil nu va ramâne nesupravegheat, în oricare moment și oricare spațiu al grădiniței: în curte, pe holuri, la toalete, în sala de mese, în sălile de activități și sălile de grupă.

1.Personalul didactic are obligaţii şi răspunderi de natură profesională, materială şi morală, care garantează realizarea procesului instructiv-educativ, conform legii:
-a) conceperea activităţii profesionale şi realizarea obiectivelor instructiv-educative ale disciplinelor de învăţământ, prin metodologii care respectă principiile psihopedagogice;
-b) utilizarea bazei materiale şi a resurselor învăţământului în scopul realizării obligaţiilor profesionale;
-c) punerea în practică a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de învăţământ;
-d) organizarea, cu copiii, a unor activităţii extraşcolare cu scop educativ;
-e) colaborarea cu părinţii, prin lectorate, şi alte acţiuni colective cu caracter pedagogic;
-f) înfiinţarea  în instituţie  a unor cercuri,  formaţii artistice şi sportive;  
-g) realizarea evaluării copiilor în baza unei planificări riguroase,  ;       
-h) participarea la viaţa institutiei, în toate compartimentele care vizează organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ, conform deontologiei profesionale si contractului colectiv de muncă;
-i) cadrele didactice au obligaţia morală să-şi acorde respect reciproc şi sprijin în îndeplinirea obligaţiilor profesionale;
-j) personalul didactic are obligaţia de a participa la programe de formare continuă;
-k) trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care  le transmite copiilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil;
-l) personalului didactic îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului , viaţa intimă, privată şi familială a acestuia;
-m) personalului didactic îi este interzisă aplicarea de pedepse corporale, precum şi agresarea verbală sau fizică a copiilor şi/sau a colegilor.
-o)Invoirile cadrelor didactice se fac pe baza de cerere, cu mentiunea numelui inlocuitorului; se accepta maxim 3 invoiri ( de cate maxim 3 zile) in interes personal in timpul unui semestru.

2.  Drepturile personalului didactic:
-a) cadrele didactice  nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice de nici o autoritate şcolară sau publică, de nici o altă persoană.
-b) inregistrarea magnetică sau prin procedee echivalente a activităţii didactice poate fi făcută numai cu acordul celui care o conduce;
-c)cadrele didactice sunt  încurajate să participe la viaţa socială şi publică, în beneficiul propriu, în interesul învăţământului şi al comunitatii;
-d) cadrele didactice au dreptul să facă parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale şi culturale, naţionale şi internaţionale, precum şi din organizaţii politice legal constituite, în conformitate cu prevederile legii;
-e) cadrele didactice  pot exprima liber opinii profesionale în spaţiul şcolar  şi pot întreprinde acţiuni în nume propriu în afara acestui spaţiu, dacă acestea nu afectează prestigiul învăţământului şi demnitatea profesiei de cadru didactic;
-f)cazurile de boala sau alte situatii ce determina neprezentarea la program vor fi comunicate în timp util  directorului pentru a putea fi asigurata suplinirea;
-g) concediile fara plata vor fi aprobate de catre conducerea scolii numai in urma unei cereri scrise din partea solicitantului. Concediile fara plata aprobate de director nu pot depasi 7 zile  intr-un semestru;
-h) concediile fara plata pentru o durata mai mare de 7 zile se aproba numai de catre Inspectoratul Scolar cu avizul directorului .
i) orice angajat poate sesiza in scris angajatorul cu privire la orice abatere de la prezentul regulament;
j) evaluarea personalului didactic se realizeaza la sfarsit de an scolar , in baza fisei de evaluare aprobata prin consiliul de administratie ;
k) evaluarea personalului auxiliar si nedidactic se realizeaza la sfarsit de an calendaristic in baza fisei de evaluare aprobata prin consiliul de administratie;  
l) Conform Codului muncii –Legea 53/2011 raspunderea disciplinara presupune:

,,Capitolul II - Raspunderea disciplinara


Art. 247
(1) Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara.
(2) Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.

Art. 248
(1) Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt:
a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
c) reducerea salariului de baza pe o durata de 1—3 luni cu 5—10%;
d) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1—3 luni cu 5—10%;
e) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.
(2) In cazul in care, prin statute profesionale aprobate prin lege speciala, se stabileste un alt regim sanctionator, va fi aplicat acesta.
(3) Sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare, daca salariatului nu i se aplica o noua sanctiune disciplinara in acest termen. Radierea sanctiunilor disciplinare se constata prin decizie a angajatorului emisa in forma scrisa.

Art. 249
(1) Amenzile disciplinare sunt interzise.
(2) Pentru aceeasi abatere disciplinara se poate aplica numai o singura sanctiune.

Art. 250
Angajatorul stabileste sanctiunea disciplinara aplicabila in raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsite de salariat, avandu-se in vedere urmatoarele:
a) imprejurarile in care fapta a fost savarsita;
b) gradul de vinovatie a salariatului;
c) consecintele abaterii disciplinare;
d) comportarea generala in serviciu a salariatului;
e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta.

Art. 251
(1) Sub sanctiunea nulitatii absolute, nicio masura, cu exceptia celei prevazute la art. 248 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.
(2) In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii.
(3) Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile prevazute la alin. (2) fara un motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.
(4) In cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea toate probele si motivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este.

Art. 252
(1) Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.
(2) Sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile prevazute la art. 251 alin. (3) , nu a fost efectuata cercetarea;
d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;
e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata;
f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.
(3) Decizia de sanctionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii.
(4) Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnatura de primire, ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta.
(5) Decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele judecatoresti competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii. „

III.Drepturile si obligatiile parintilor
-c) parintii au dreptul sa fie informati permanent cu date privind evolutia copilului;
-d) au dreptul de a participa periodic la  activitatile zilnice (participarea la activitate va fi anunţată în prealabil cadrului didactic)
-e) părinţii au dreptul şi obligaţia de a colabora cu unitatea de învăţământ, în vederea realizării obiectivelor educaţionale;
-f) părinţii au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu educatoarea/invatatoarea/dirigintele  pentru a cunoaşte evoluţia copilului lor;
-g) de pagubele materiale produse de copii in scoala   raspund parintii care au obligatia sa acopere daunele prin plata obiectului respectiv .
-h) comitetul de părinţi al calsei se alege în fiecare an în adunarea generală a părinţilor copiilor calsei, convocată decadrul didactic al clasei care prezidează şedinţa, în primele 30 zile de la începerea cursurilor anului şcolar;
-i) educatoarea grupei/invatatoarea/dirigintele convocă adunarea generală a părinţilor la începutul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar. De asemenea, educatoarea grupei/invatatoarea/dirigintele sau preşedintele comitetului de părinţi al grupei pot convoca adunarea generală a părinţilor ori de câte ori este necesar;
-j) comitetul de părinţi al clasei reprezintă interesele părinţilor  copiilor clasei în adunarea generală a părinţilor la nivelul scolii , în consiliul reprezentativ al părinţilor, în consiliul profesoral;
-k) comitetul de părinţi al clasei are următoarele atribuţii:
-1.sprijină cadrele didactice în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare;
-2.are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor din clasa pentru copii clasei/grupei respective;
-3.atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din scoala;
-4.comitetul de părinţi al clasei poate propune, în adunarea generală, dacă se consideră necesar, o sumă minimă prin care părinţii copiilor clasei  să contribuie la întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei sau a unităţii de învăţământ
-5.contribuţia prevăzută  nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate limita , în nici un caz, exercitarea de către copii a drepturilor legale .             
-6.contribuţia prevăzută se colectează şi se administrează numai de către comitetul de părinţi, fără implicarea cadrelor didactice;
-7.cadrului didactic îi este interzis să opereze cu aceste fonduri;
-8.fondurile băneşti ale comitetului de părinţi se cheltuiesc la iniţiativa acestuia sau ca urmare a propunerii cadrului didactic de la clasa sau a directorului.

-l) preşedinţii comitetelor de părinţi formeaza consiliul reprezentativ al părinţilor , si are următoarele atribuţii:
-) identifică surse de finanţare extrabugetară şi propune Consiliului de administraţie al unităţii, la nivelul căreia se constituie, modul de folosire a acestora;
-) sprijină parteneriatele educaţionale;
-) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor anuale;
-) susţine conducerea unităţii şcolare în  organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii, pe teme educaţionale;
-) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale;

III. Reguli privind disciplina muncii in unitatea scolara

III.1 Reguli privind folosirea sălii de sport

 

 • Sala de sport va fi utilizată numai pentru desfăşurarea lecţiilor la materia Educaţie fizică şi disciplinele opţionale din această arie curriculară. Orice excepţie va trebui să aibă acordul scris al directorului.
 • Accesul elevilor în sala de sport se face numai însoţiti de către profesor.
 • Participarea la orele de educatie fizica este conditionata de prezentarea adeverintei medicale , de la medicul de familie, care sa certifice ca elevul este apt medical  pentru efort fizic.
 • Elevii vor participa la lecţii doar cu echipament sportiv adecvat .
 • Se interzice lovirea mingii cu piciorul spre tavanul sau spre pereţii laterali ai sălii de sport.
 • Elevii scutiţi medical pe un semestru sau pe tot anul şcolar au obligaţia să prezinte profesorului de sport scutirile medicale în decurs de cel mult 2 săptămâni de la începerea semestrului respectiv.
 • Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a participa  la orele de sport conform regulamentelor şcolare, schimbând încălţămintea.Acestia vor avea alte sarcini de indeplinit in cadrul orei, care nu necesita efort fizic. Acestor elevi le este interzisă şederea în timpul desfăşurării orelor de sport în sălile de clasă.
 • Membrii Consiliului de administraţie au obligaţia de a verifica desfăşurarea  orelor în sala de sport.
 • Nerespectarea regulilor de mai sus duce la interzicerea accesului în sala de sport a clasei respective pentru 4 săptămâni. Răspunderea revine profesorului.

III.2 .Biblioteca

 • Elevii să aibă acces la informare continua;
 • Cărţile vor fi împrumutate pe bază de semnătură pe o perioadă de maxim 15 zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii termenului cu inca o săptămână;
 • În cazul nerestituirii la termen a cartii imprumutate, elevul nu va mai putea împrumuta cărţi, pana la inapoierea acesteia;
 • În cazul cărţilor deteriorate, distruse sau pierdute, elevul va preda o nouă ediţie a aceleiaşi cărţi;
 • Dacă elevii nu găsesc cartea dorită, vor nota titlul cărţii în registrul special. Achiziţia directă se face din librării;
 • Elevii sunt rugati sa respecte liniştea şi ordinea in incinta bibliotecii pentru buna desfăşurăre a studiului individual in cadrul acesteia.
 • Să aibă o atitudine respectuoasă, civilizată şi atentă faţă de toţi beneficiarii serviciilor Bibliotecii, convorbirile fiind politicoase şi limitate la strictul necesar, să aibă o ţinută decentă şi îngrijită;
 • Să se abţină de la orice fapte care ar putea aduce prejudicii bibliotecii; Să întreţină curăţenia şi igiena in cadrul bibliotecii, pe culoarele de acces catre aceasta;
 • Să respecte şi să susţină interesele generale ale Bibliotecii
 • Să participe la acţiunile şi manifestările culturale organizate de către Bibliotecă.

 

III. 3. SARCINILE PROFESORULUI DE SERVICIU

                Efectuarea serviciului conform planificării este obligatorie.
Atribuţiile profesorului de serviciu sunt următoarele:

 • efectuează serviciul pe şcoală conform programării;
 • în tura în care este de serviciu se prezintă la şcoală cu 30 minute înaintea începerii cursurilor;
 • permite elevilor sa intre in scoala , cu 10 minute inainte de inceperea primei ore de curs.
 • la intrarea în serviciu deschide dulapul, numără cataloagele;
 •  supraveghează elevii pe durata pauzei. În perioada martie - noiembrie, profesorii de serviciu vor avea grijă ca elevii să petreacă pauza în curtea şcolii, exceptând zilele cu precipitaţii sau vânt puternic.
 • verifică prin sondaj în pauze dacă sălile de clasă sunt bine întreţinute, iar elevii de serviciu îsi îndeplinesc constiincios atribuţiile.
 • răspunde de întreaga activitate din zona în care îşi desfăşoară serviciul;
 • coordonează activitatea elevilor de serviciu;
 • realizează instruirea elevilor de serviciu;
 • asigură intrarea şi ieşirea corespunzătoare a elevilor din clase şi din şcoală;
 • urmăreşte întreţinerea bazei tehnico-materiale a şcolii şi propune măsurile necesare în cazul abaterilor în acest sens;
 • nu permite intrarea persoanelor străine suspecte în şcoală şi în cancelarie;
 • semnalează prompt faptele care determină deranjarea procesului de invăţământ, care pun în pericol securitatea elevilor şi cadrelor didactice sau cele care pot declanşa incendii;
 • Profesorul de serviciu verifică prezenţa si intrarea la timp la ore a profesorilor şi aduce la cunoştinţa direcţiunii eventualele absente. In lipsa directorului, profesorul de serviciu ia măsuri pentru acoperirea orelor respective.
 • atrage atenţia cadrelor didactice să-şi semneze condica ; suna la timp de intrare şi de ieşire, conform programului stabilit;
 • verifică plecarea din şcoala a tuturor elevilor;
 • la încheierea serviciului verifică existenţa tuturor cataloagelor şi le va încuia la ora 19/ dupa ultima ora de curs. 
 • Consemneaza in ,,Registrul profesorului de serviciu ‘’ realizarea atributiilor in tura sa.

 

III.4 . Serviciul elevilor pe clasă

 

  • Va fi efectuat de 2 elevi timp de o săptămână, după o planificare semestrială ce se va afişa.
  • Fiecare clasă va avea obligatoriu un caiet în care profesorul ultimei ore de curs va consemna constatările privind starea clasei:
   • golirea coşului de gunoi
   • curăţenia

Diriginţii au obligaţia de a verifica de două ori pe săptămână starea generală a clasei, precum şi observaţiile din caietul clasei luând măsurile necesare remedierii deficienţelor

  • În fiecare zi, la începutul cursurilor, elevii de serviciu au obligaţia de a verifica starea mobilierului şcolar. În cazul în care se constată existenţa unor scaune rupte sau bănci murdare, elevii de serviciu trebuie să informeze prompt (în maxim 1 oră) dirigintele/profesorul de serviciu şi femeia de serviciu despre această situaţie. În cazul nerespectării acestui termen, responsabilitatea pentru repararea mobilierului şcolar revine clasei respective.
  • Elevii de serviciu vor şterge tabla după fiecare oră şi vor aerisi clasa.
  • În cazul desfăşurării orelor în alte spaţii decât sala de clasă, elevii de serviciu vor solicita paznicului  încuierea uşii. Diriginţii şi direcţiunea nu răspund de furturile din clasă datorate încălcării acestei prevederi.
  • După ultima oră de curs în sala de clasă, elevii de serviciu vor:
 • anunţa profesorul că este ultima oră;
 • aştepta împreună cu acesta ieşirea colegilor;
 • verifica curăţenia clasei, vor consemna eventualele neajunsuri în caietul clasei;
 • prezenta caietul clasei profesorului de la ultima oră de curs la semnat;
 • goli coşul de gunoi şi găleata cu apă.
  • Neîndeplinirea sarcinilor se pedepseşte cu prelungirea perioadei de serviciu cu o săptămână.

 

 

III 5. Secretariatul

 • Elevii şi toţi angajaţii şcolii vor respecta programul afişat .
 • Carnetele de elev se vor elibera şi viza doar prin intermediul invatatorilor/ diriginţilor , pentru toata clasa, la inceput de an scolar.
 • Orice adeverinţa se eliberează a doua zi, după depunerea cererii .

 

III.6. Măsuri privind eliminarea risipei de energie

    • Responsabilul clasei sau locţiitorul acestuia au obligaţia să sesizeze administratorul , dacă două zile la rând temperatura în clasă este prea mare sau prea scăzută.
    • La plecarea elevilor din clasă, elevul de serviciu va stinge lumina, iar dacă sistemele de încălzire sunt în stare de funcţionare, se vor închide toate geamurile şi uşa.
    • Profesorii sunt obligaţi să renunţe la iluminatul artificial, când acesta nu este necesar. În cazul supraîncălzirii claselor, profesorii vor solicita administratorului  închiderea  încălzirii  din termostatele radiatoarelor.
    • Profesorii de serviciu vor verifica pe lângă starea de curăţenie şi încadrarea temperaturii în limite normale (18-22 grade).

 

 IV.  Recomandări privind protecţia, igiena şi securitatea muncii

1.Elevii nu au voie să intervină la instalaţiile electrice din şcoală (prize, întrerupătoare, firide cu siguranţe fuzibile, becuri, tuburi de iluminat, aparate).
2.Elevii nu au voie sa intervina la calorifere, sau sa depoziteze pe acestea orice bun .
3.Elevii au obligaţia să anunţe la administratorul şcolii sau profesorul de serviciu , când constată apariţia unor defecţiuni la instalaţia electrică sau de incalzire .
4.Elevii vor avea un comportament prin care să evite orice accidentare sau deteriorarea bunurilor şcolii.
5.Se vor respecta regulile de circulaţie. O atenţie maximă se impune la traversarea părţii carosabile de către elevi, in drumul de acasa la scoala si invers.
6. Elevii vor semna lunar in prezenta invatatorilor/dirigintilor , ,, Fisele de protectie , igiena si securitate in scoala” .

 

Dispozitii finale

 • Prezentul regulament intra in vigoare din momentul aprobarii in Consiliul de administratie al scolii .
 • Toti elevii si parintii/tutorii acestora vor fi informati cu privire la continutul acestuia in termen de 15 zile de la aprobare si vor semna de luare la cunostinta.
 • Nu poate fi considerată minoră nici o abatere de la acest regulament, întrucât ar reflecta lipsa de voinţă sau incapacitatea de a respecta norme elementare de muncă în comun.
 • Elevii şi profesorii care încalcă prevederile prezentului regulament vor fi sancţionaţi conform „Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar“. Sancţiunile se aplică gradat, fără a acorda aceeaşi sancţiune de două ori într-un an şcolar, pentru aceeasi fapta.
 • În cazul agresiunilor fizice sau a actelor de instigare la violenţă va fi informată Poliţia de Proximitate. Abaterile din afara şcolii care au drept consecinţă daune materiale vor fi semnalate Poliţiei de Proximitate si nu intra in responsabilitatea scolii.
 • In afara sedintelor cu parintii, educatoarele , inv si dirig stabilesc ora de consultatie. Parintii pot solicita date despre copii numai in cadrul consultatiilor. Participarea la consultatie se anunta de parinte cu cel putin  o zi inainte.
 • Elevii claselor care tăinuiesc fapte de:

          - agresiune verbală sau fizică,
- încălcare a regulilor de igienă,
- deteriorare a bunurilor şcolii
           vor fi excluşi de la toate activităţile extraşcolare pentru 3 luni.

 • Parintii/tutorii vor fi convocati telefonic pentru abaterile discipinare, in termen de 24 de ore de la savarsirea abaterii de catre elev.
 • Instiintarea parintilor/tutorilor de catre invatator/diriginte va fi predata parintelui/tutorelui in scris, in momentul prezentarii acestuia la scoala. In caz de neprezentare aceasta instiintare se trimite prin posta, recomandata cu semnatura de primire.
 • In cazul in care parintii nu raspund solicitarii de prezentare la scoala, invatatorul/dirigintele va face o vizita la domiciliul acestuia, in termen de 15 zile de la sesizarea abaterilor disciplinare ale elevului. In caz de necolaborare cu scoala, se va face apel la Directia  de Asistenta Sociala si la Politia de proximitate.

 

Vizualizeaza varianta in format PDF.